Daedong Index

company INTRODUCTION

Putting customers in our first priority,
we will more specialize in INDEX DRIVE

  • About Company
  • Agencies

Agencies

Area Company name CEO Address
Seoul/Gyeonggi Jinyang Corporation Choi Seong-gyu Ra-dong 2124, 15, Gyeongin-ro 53-gil, Guro-gu, Seoul
Suwon Office Kim Doh-chan 302-dong 210, Jonghap Machinery & Tool Shopping Center, 308-18, Gwonseon-ro, Gwonseon-gu, Suwon, Gyeonggido
Daegu/Gyeongsangbukdo CODEX Lee Ki-yong (Nowon-dong 3-ga), 5-8, 44-gil, 3 Gongdan-ro, Buk-gu, Daegu
Dream Hi-Tech Yoo Jin-young 102-116, Geomdan Factory Valley, 135,Geomdan-ro, Buk-gu, Daegu
Changwon/Gyeongsangnamdo Servo Tech Cha In-seok 416, Changwon Machinery & Tool Shopping Center, 400, Changwon-daero, Euchang-gu, Changwon, Gyeongsangnamdo
Incheon Korean chain motor Bae Yong-Sik Incheon Namdong-gu Namdong-ri 174
Gwangju/Jeollanamdo Gabo HYB & PNEU Tech Co., Ltd. Kim Jeong-whei C-dong 106, 501, Saam-ro, Gwangsan-gu, Gwangju